Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JMWOOD.PL

 
I. SŁOWNIK POJĘĆ
 
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, a w szczególności składająca zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego jmwood.pl
4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem jmwood.pl
5. Sprzedawca – JM WOOD Roman Mądry z siedzibą w 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139, NIP: 5732186018, 
6. Rzecz – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie internetowym, mogące stanowić przedmiot sprzedaży 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE
 
1. Sklep Internetowy umieszczony pod adresem www.jmwood.pl jest własnością JM WOOD Roman Mądry mieszczącą się pod adresem 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139
- adres prowadzenia działalności gospodarczej: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139
- adres korespondencyjny: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139
- dane do kontaktu:
Adres poczty elektronicznej: jm.woodhouse.luk@gmail.com
Numer telefonu: +48 603 050 635
Koszty połączenia oraz koszty wynikające z korzystania z Internetu są zgodne z taryfą operatora - dostawcy usługi, z której korzysta Klient. 
2. Wszelkie transakcje dokonywane w sklepie jmwood.pl podlegają zasadom obowiązującym w regulaminie Sklepu Internetowego. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
3. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw mających zastosowanie do funkcjonowania i działalności sklepów internetowych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
6. Towary dostępne w sklepie jmwood.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta.
 
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Skuteczne złożenie zamówienia w sklepie jmwood.pl może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez kupującego zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia oraz adresu korespondencji i wysyłki towaru zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Przekazanie danych jest niezbędne w procesie rejestracji, dokonania zakupów, wysyłki towaru. Wszystkie przekazane dane formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez sprzedającego w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu.
Jeśli Klient wyrazi zgodę, dane rejestracyjne zostaną również wykorzystane do przesyłania informacji promocyjnych, nowościach, akcjach wyprzedażowych produktów oferowanych przez sklep internetowy jmwood.pl. Nie wyrażenie zgody na taką komunikację skutkuje wykorzystaniem danych wyłącznie do potrzeb zamówienia.
Klient zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo do:
- wglądu w dane osobowe przekazane w procesie rejestracji bądź realizacji zamówienia
- modyfikacji danych
- żądania usunięcia danych po przeprowadzeniu transakcji.
 
IV. ZAMÓWIENIA
 
1. Zamówienia należy składać poprzez formularz zamówienia na stronie Sklepu internetowego, bądź drogą e-mailową. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru oraz, że Klient zapoznał się z Ofertą (ze wszystkimi udostępnionymi na stronie produktu informacjami dotyczącymi danej Rzeczy).
W przypadku skomplikowanych zamówień Klient zawsze może poprosić o przygotowanie oferty przez doradców Sklepu internetowego. Przygotowanie oferty nie jest zobowiązujące i nie niesie za sobą żadnych kosztów.
2. Zamówienie towaru nie wymaga procesu rejestracji. Rejestracja daje dodatkowe korzyści które wiążą się z możliwością uczestnictwa w specjalnych promocjach prezentowanych w sklepie internetowym, bądź przesyłanych drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail po wyrażeniu zgody na taką korespondencję.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednak za termin przyjęcia zamówienia w systemie przyjmuje się godziny pracy biura, które w dni powszednie pracuje między godziną 8.00 a 16.00. Zamówienia składane w dni wolne, weekendy, święta oraz przesyłane po godzinie 16.00 będą przyjmowanie w najbliższym dniu pracującym.
4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz krajowy numer telefonu komórkowego do kontaktu firmy przewozowej z Odbiorcą.
5. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez system. Zamówienie jest aktywne w systemie przez 72 godziny od momentu wygenerowania zamówienia na stronie sklepu internetowego jmwood.pl.
6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Klienta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
a) W przypadku gdy zamówienie obejmuje Rzecz nieprefabrykowalną (skrzydła drzwi, ościeżnice, listwy maskujące, inne specjalne zamówienia) - umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania poprawności zamówienia oraz opłacenia co najmniej 50% jego wartości. Akceptację Konsument winien wyrazić w odpowiedzi na otrzymaną pro-formę wysłaną przez pracownika Sklepu.
7.  Klient zatwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym- poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zobowiązuje się do odbioru przesyłki pobraniowej. Zgodnie z przepisem art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego: „obowiązkiem kupującego jest rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej Klient zobowiązany jest do uiszczenia wobec Sprzedawcy opłaty w wysokości kosztu wysyłki zgodnie z przepisem art. 471 Kodeksu cywilnego: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”.
8. Transakcja może nie zostać zrealizowana jeśli:
a) Klient nie udostępni danych koniecznych do zrealizowania transakcji wymaganych przez sklep,
b) Klient nie dokona płatności za autoryzowaną i zaakceptowaną przez obie strony transakcję w formie przelewu, bądź za pomocą systemu płatności obsługującego sklep internetowy. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy zgodnie z zamówieniem formą płatności jest gotówka u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
c) W przypadku Rzeczy nieprefabrykowalnej; gdy Klient nie zaakceptuje poprawności zamówienia i/lub nie opłaci 50% jego wartości.
9. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, dostarczana drogą elektroniczną, poprzez e-mail na wskazany adres e-mail w zamówieniu. Dane do faktury będą automatycznie przypisane na podstawie danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.
10. Termin realizacji zamówień jest zgodny z terminami podawanymi przy produktach w Sklepie internetowym. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez kuriera bądź firmę spedycyjną. 
11. Termin realizacji podany przy produkcie dotyczy zamówień detalicznych. W przypadku zakupów hurtowych termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 
V. CENY
 
1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu, chyba że w ofercie zapisana jest informacja o takiej dostawie. Cena za transport jest podawana przy przejściu do koszyka, gdzie w zależności od wagi, objętości i ceny towaru kalkulowana jest cena transportu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty i modyfikowania istniejącej oferty. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Towarów znajdujących w sklepie nawet jeśli towary znajdują się w promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Sprzedawca poinformuje Klienta podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży, o łącznej cenie zamówienia zawierającej podatek, kosztach dostawy oraz innych kosztach. W przypadku braku możliwości ustalenia powyższych opłat Klient informowany jest o obowiązku ich uiszczenia. 
 
VI. PŁATNOŚCI
 
1. Płatności mogą być realizowane w następujący sposób:

    - gotówką przy dostawie towaru na wskazane miejsce
    - gotówką przy odbiorze
    - przelewem po uzgodnieniu z dostawcą
 
VII. DOSTAWA
 
1. Transport własny po uzgodnieniu ceny i terminu dostawy.

2. Odbiór osobisty po uzgidnieniu terminu odbioru.

VIII. REKLAMACJE


 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określone są ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane towary, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru dotyczy tych wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.  
a) W chwili odbioru przesyłki należy sprawdzić stan opakowania, a w przypadku widocznych uszkodzeń należy sporządzić z dostawcą protokół szkody.
b) Niezwłocznie po odebraniu przesyłki należy sprawdzić również stan zakupionych produktów, a zgłoszenie wszelkich ewentualnych uszkodzeń mechanicznych należy przesłać do nas w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 a) pisemnie na adres Sprzedawcy: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139
 c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139
4. Reklamacja powinna zawierać:
 a) imię i nazwisko Konsumenta, dokument zakupu,
 b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
 c) datę wystąpienia wady,
 d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
 e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, w szczególności, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,
e) został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy
f) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej
g) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę Towaru, jeżeli wada była wiadoma Klientowi w chwili wydania Towaru. Powyższe postanowienie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami. 
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8. Sprzedawca może nie uwzględnić roszczenia Klienta jeżeli:
a) wymiana albo usunięcie wady (doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
b) w porównaniu z drugim z możliwych sposobów doprowadzenie do zgodności z mową wymagałoby nadmiernych kosztów
c) Klientem jest przedsiębiorca i koszty wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9. Jeżeli Klient zgłaszający reklamację jest Konsumentem przysługuje mu nadto roszczenie wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował usunięcie wady albo żądanie usunięcia wady zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedawca może nie uwzględnić żądań Konsumenta, jeżeli wybrany przez niego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową jest niemożliwy do zrealizowania albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem Sprzedawcy. 
10. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedawcą pod adresem mailowym jm.woodhouse.luk@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod numerem:+48 606 050 635.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.
12. Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do miejsca określonego w umowie, a w przypadku jego braku, do miejsca, w którym Towar został Klientowi wydany. Jeżeli jednak dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy wadliwy Towar w miejscu, w którym się obecnie znajduje.
13. Sprzedawca dokona wymiany rzeczy lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym koszty dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca. 
14. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres wskazany przez sprzedawcę,
15. Klient ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
W chwili odbioru przesyłki należy sprawdzić stan opakowania, a w przypadku widocznych uszkodzeń należy sporządzić z dostawcą protokół szkody. Ułatwi to proces ewentualnej reklamacji.

Niezwłocznie po odebraniu przesyłki należy sprawdzić również stan zakupionych produktów, a zgłoszenie wszelkich ewentualnych uszkodzeń mechanicznych należy przesłać do nas w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

Wszystkie produkty są przed wysyłką starannie sprawdzane przez naszych Kontrolerów Jakości, dlatego zależy nam na szybkim wykryciu uszkodzeń powstałych w transporcie.
Jedynie szybkie i terminowe zgłoszenie może skutkować pomyślnie zakończonym procesem reklamacyjnym.
 
IX. GWARANCJA
 
1. Producent udziela gwarancji na swoje produkty.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania, montażem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania i montażu każdego towaru.
3. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.
4. Klient powinien dostarczyć Towar do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania go Klientowi, jeżeli z okoliczności nie wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu położenia Towaru w chwili ujawnienia wady. Koszty naprawy oraz dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca.  
 
X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 
1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 
1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej jmwood.pl.
2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem przesyła na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy.
Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach Regulaminu umieszczając na stronie jmwood.pl informację ze wskazaniem zmienionych postanowień Regulaminu oraz przesyłając zarejestrowanym Klientom wiadomość e-mail. Klientom będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia zmienionego Regulaminu w terminie 30 dni od dnia opublikowania zmian/otrzymania wiadomości e-mail. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia oznaczało będzie związanie Klienta nowym Regulaminem. Zmiany odnoszące się do umów sprzedaży nie wpływają na treść umów sprzedaży oraz zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu. 
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
 
POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Zgodnie z art. 15 ust. 3, art. 35 Ustawa o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia przez Państwa Towaru w posiadanie  lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli zamówienie dotyczy wielu Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
3. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą e-mailową na adres: jm.woodhouse.luk@gmail.com lub też pocztową na adres: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139, bądź tez osobiście w siedzibie firmy: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej jmwood.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, otrzymają Państwo niezwłocznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem czternastodniowego terminu.  
5. Odstępując od umowy należy odesłać lub przekazać produkt na adres siedziby: 42-233 Mykanów, Radostków Kolonia ul. Wesoła 139, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
Zabezpieczenie towaru do transportu
W sytuacji kiedy pojawia się konieczność odesłania części do siedziby naszej firmy, prosimy o skorzystanie z kilku poniższych zasad, które pozwolą uniknąć uszkodzenia towaru w transporcie i przyspieszą proces zwrotu bądź reklamacji.
  • pakując towar skorzystaj z otrzymanego od nas opakowania wraz z wypełniaczami i całą zawartością
  • zabezpiecz towar przed przemieszczaniem się
  • zwróć szczególną uwagę na elementy wystające, odsłonięte i narażone na uszkodzenie także przez pozostałe odsyłane w paczce części
  • dołącz do przesyłki formularz zwrotu/reklamacji oraz kopię dowodu zakupu, a jeżeli zwrot dotyczy uszkodzonej w transporcie paczki to także formularz szkody spisany z kurierem.
  • zachowaj dowód nadania przesyłki
  • poinformuj nas mailowo lub telefonicznie o numerze przesyłki i nazwie firmy która dostarczy zwrot

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Odstępując od umowy zobowiązani są Państwo jedynie do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. 
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11 Ochrona danych osobowych

    1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.